نواحی سه گانه دف

نواحی سه گانه دف :

۳

۲

۱

ناحیه مرکزی (تم Tom) بر روی خط اول حامل ، ناحیه ی میانه بر روی خط دوم و ناحیه ی کناره (بک Bak) بر روی خط سوم حامل نشان داده می شود.

بک میانه تم

علامت برای اجرای نت هایی که به وسیله دست راست و علامت برای نت هایی که توسط دست چپ اجرا می شوند می باشد.

تم : برای نواختن تم ، برآمدگی داخلیِ بندهای اول ، دوم و سومِ چهار انگشت دست راست ، در ناحیه مرکزی ساز نواخته می شود. (تمرین ۱)

میانه ی راست : برای نواختن میانه ی راست ، بند اول و دوم انگشتان ۲و۳ با حرکت مچ دست راست ضربه ای را در ناحیه میانه فرود می آورند. (تمرین ۲)

میانه ی چپ : برای نواختن میانه ی چپ ، بند اول و دوم انگشتان ۲و۳ و بند اول انگشت ۴ در ناحیه ی میانه توسط دست چپ و با کمک نیروی انگشتان ضربه ای را در ناحیه میانه فرود می آورند. (تمرین ۲)

بک : توسط بند اول انگشتان ۲و۳ دست راست در ناحیه کناره ی پوست اجرا می گردد. (تمرین ۳)