نکته های آموزش دف

پس از یادگیری مطالب در موسیقی ، نوبت به تمرین میرسد. اما تمرین چیست؟ تمرین عملی است مانند غذا خوردن ، اول چیزی که میخوری بهتر است سالم و مناسب باشد، دوم بهتر است آن را در وقت مناسب بخوری، سوم بهتر است به اندازه بخوری، چهارم بهتر است آن را با آرامش بخوری، پنجم بهتر است آن را به لقمه های کوچکتر تقسیم کنی، ششم بهتر است برای هضم چیزی که خوردی زمان بگذاری. بنابراین:

1 روی مطالب یاد گرفته شده تمرین میکنیم.
2 وقت مناسب برای تمرین انتخاب میکنیم. (هر زمانی از روز که بهتر و راحتتر مطالب را درک میکنیم)
3 مطالب مناسب را برای یک دوره تمرین انتخاب میکنیم. ( طوری که همه مطالب در تعادل تمرین شوند)
4 با مترونم یا با وسیله ای که برایمان ریتم تولید کند (rhythm box) تمرین میکنیم.
5 مطالب تمرینی را به اندازههای کوچکتر تقسیم کنیم.
6 بین دوره های تمرینی استراحت میکنیم. (هر نیم ساعت یا یک ساعت یک بار)