نت چیست ؟

مشخصات یک دف خوب

مقام های دف

ساز دف

طریقه نگهداری دف پوستی

روش های درست و نادرست در دف نوازی

نکته های آموزش دف