اجرای قطعه نوایی | برنامه جمع ایرانی شبکه جهانی جام جم همراه نوازندگی دف