مراسم خیمه سوزان در عصر عاشورا به همراه تیم حرفه ای نوحه با نواختن دمام ، سنج ، شیپور و نی توسط گروه موسیقی عرفانی بشیر | ترحیم عرفانی ، مداحی بهشت زهرا ، نوحه خوانی