اجزاى تشكيل دهنده ساز دف

ساختمان دف

١-كمانه (قاب)

حلقه ى چوبى از جنس بيد ،چنار،نارنج يا افرا ميباشد ولى بهترين چوب براى اين منظور تاك است.
عرض حلقه ٦/٥سانت و قطر دايره ٥٥سانت ميباشد
ضخامت كمانه هم در يك قسمت ٢سانت و در قسمت ديگر حدود ٣ميلى متر است كه به اين قسمت آوازه دف اطلاق ميگردد.

٢-پوست

در دف از پوست حيوانات مختلف مثل آهو،بز،ميش و ماهى استفاده مى شود
اما بهترين پوست بر اساس تجربه بز و ميش است.
هر چه پوست كهنه تَر باشد صداى بهترى خواهد داشت
از تغييراتى كه طى ساليان اخير در ساختمان دف إيجاد شد توليد دف با پوست مصنوعى است كه مشكلات تغيير صدا و كوك دف را به طور كلى مرتفع كرد

٣-گل ميخ

براى نگه داشتن پوست بر كمانه در مقطع پشتى كمانه پونز هايى از جنس برنج يا مس كوبيده مى شود كه به آنها گل ميخ ميگويند

٤-قلاب

قلاب هايى از جنس آهن يا مس در ديواره ى داخلى كمانه نصب مى شوند كه محل اتصال حلقه ها مى باشند فاصله قلاب ها از پوست ٣سانتى متر و از حلقه هاى مجاور ٢سانتى متر است

٥-حلقه

حلقه هايى از جنس برنج يا مس به قلاب هاى جداره نصب ميگردند و از هر قلاب ٤حلقه آويزان است
به حلقه زنجير هم گفته مى شود

٦-تسمه چرمى

در مراسم ذكر و سماع در خانقاه كه نوازنده به مدت طولانى به اجراى برنامه مى پردازد از تسمه براى جلوگيرى از خستگى مچ دست چپ استفاده مى شود
در قديم براى سهولت حمل ساز توسط نوازنده نيز از تسمه چرمى استفاده
مي شده است