اصطلاحات موسیقی

up beat (آفتاکت(ضرب بالا
Down beat ضرب پایین
chordآکورد
Musical alphabetالفبای موسیقی
Lowبم
Naturalبکار
Flatبمل
Sharpدیز
Flagپرچم
Toneپرده
Staffحامل
Tieخط اتحاد
Bar lineخط میزان
Ledger lines(خطوط اضافه( کمکی
Stemدنباله نت
Ending double lineدولاخط پایان
Highزیر
Head of noteسر نت
Restسکوت
Beatضرب
Accidentals(علامتهای تغییر دهنده(عرضی
Intervalفاصله
Tune کوک
Reference tuningکوک با مرجع صوتی
Realative tuningکوک نسبی
Bar(measure)میزان
Incomplete measureمیزان ناقص
Time signatureمیزان نما
Common timeمیزان نمای متداول
Eighth noteنت چنگ
Sixteenth noteنت دولا چنگ
Half noteنت سفید
Quarter noteنت سیاه
Whole noteنت گرد
Dotted noteنت نقطه دار
Repeat signنشانه تکرار
Semitoneنیم پرده