تاریخ دف بعد از اسلام | گذری تاریخی بر دف نوازی | تاریخچه دف

سیر تحولات ساز کوبه ای دف در ایران پس از اسلام

درروزهای نخست کارسپاهیان اسلام،موزیک ایشان به وسیله دف چهارگوشه ونای زبانه دارتامین می شده است.(تاریخ موسیقی خاورزمین_هنری جورج فامر) پس ازظهوراسلام درشبه جزیره عربستان وباتوسعه این قلمروکه به فتح ایران نیزمنجرشد،اعراب نواختن دف راازایرانیانی که اسیرجنگی درمیان آنان بودنداموختندواین سازبتدریج جای خویش رادرمیان اقشارمختلف اعراب آن زمان گشود. دف دراروپانیزمعمول شد،به قسمتی که وقتی درارکسترهای بزرگ گم وبیش جای گرفت.مصنفان اروپایی برای این سارنیزدرساخته های خودجایی درنظرگرفتندکه به عنوان نمونه می توان ازشرکت دف درقطعه اورتوری به نام پرسیواز (perciosa) ساخته وبر (weber) نام برد.
درمتون غرب ازسازهای متعددبه وفورنام شده است که ازجمله آنهامزهر(عود )تران(عود )موتر(کلا زهی ها )،مزمار(ولی قمیش دار )،دف (دایره )،جلاجل(زنگها )وناقوس(زنگوله )رامی توان نام برد.

درکتاب تاریخ موسیقی خاورزمین ذکرشده که 《لمک درسنتهای موسیقی عرب نیز برای خودجایی دارد،به این معنی که اورامخترع عودمی دانندوتوبل پسراوآورنده طبل ودف و…است》.
عمروبن امیئه ذمیری که بابا عمرویاعمروعیارنیزخوانده شده است،به گفته اولیاچلبی درجشن ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) دایره (دف) نواخته است.درجریان جنگها نیز برای تشدیدروحیه وطن پرستی وآزادی خواهی سربازان اسلام ازدف استفاده می شده وبه طوری که درجریان جنگ احد (625میلادی) زمان به سردستگی هندبنت عقبه،باخوانندگان آوازهای جنگی وند به به خاطراز پای افتادگان جنگ ونواختن دفوف (جمع دف) ،ازرنج ومشقت سفرکاروان قریش می کاستند.
نقل است که زنان مدینه به هنگام استقبال ازحضرت محمد(ص) نغمه های زیبایی به همراهی دف (غربال) دربامهای خانه هاازایشان استقبال کردند.
ابن الزنادازپدرش نقل می کندکه وقتی پیغمبراکرم(ص )بابنی نظیر جنگ میکرد،حضرت انها راازمدینه بیرون کردبنی نظیربه سوی خیبر حرکت کردنددرحالیکه زنانشان آرایش کامل کرده وطلای خودراآویخته بودندبادف ومزماردرکوچه هاحرکت می کردندتانشان دهنده غمی ازشکست ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button
بستن
مقایسه