نکاتی درباره نوازندگی

از نظر استاد پایور، لغب استاد به چه کسی داده می شود؟

نکات حیاتی برای هنرجویان موسیقی

دف در نقاط مختلف جهان

تمرین مؤثر نوازندگی

تشخیص ریتم و وزن خوانی با گوش

اشتباهات نوازندگی

اصول نگهداری از دف های پوستی و تلقی